องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและพิการ ประจำปี 2562


โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและพิการ
(การทำไม้กวาดทางมะพร้าว)  ประจำปี 2562
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม