องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 
คณะผู้บริหาร
 
 
นายเสถียร  ชะสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 


นายสมบูรณ์   มาตแก้ว นายทัศ  โคตรธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
นายบุญหนา  ป่อยยิ้ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล