องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

สภา อบต.
 
 
นายสุวิทย์  เกตุลา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายวิญญู  สมศรี นายณัฐพงษ์  ทองแคล้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายคำไพ  บัวระบัดทอง นางนิภา  สมีดี นายแก้ว  เจริญใจ นายบุญเริง  ป่อยยิ้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
 
   
นายสุทัศน์  ไชย์หงษ์ษา นายสุนทร  ไสยะภาค นายวุฒิศักดิ์  ทุมบรรเทา นายสมบัติ  มีอ่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

 
 
 
นางสาวพิททิยา  เหล่านอก นายสนอง  ซินโซ นายมังกร  เนาวกูล นายมีเดช  ดงเสือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 

 
นายขันทอง  เงาะเศษ นายประสิทธิ์  ด้วงพิทักษ์ นายยักษ์  วงษ์กันหา นายกิตติ  กองค้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10