องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

สภา อบต.
 


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10