องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบเบิกสวัสดิการต่างๆ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภา อบต.
 
 
นายสุวิทย์  เกตุลา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายวิญญู  สมศรี นายณัฐพงษ์  ทองแคล้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายคำไพ  บัวระบัดทอง นางนิภา  สมีดี นายแก้ว  เจริญใจ นายบุญเริง  ป่อยยิ้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
 
   
นายสุทัศน์  ไชย์หงษ์ษา นายสุนทร  ไสยะภาค นายวุฒิศักดิ์  ทุมบรรเทา นายสมบัติ  มีอ่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

 
 
 
นางสาวพิททิยา  เหล่านอก นายสนอง  ซินโซ นายมังกร  เนาวกูล นายมีเดช  ดงเสือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 

 
นายขันทอง  เงาะเศษ นายประสิทธิ์  ด้วงพิทักษ์ นายยักษ์  วงษ์กันหา นายกิตติ  กองค้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10