วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนลูกรังเส้นทางสาย บ้านขามป้อม หมู่ ๑ ทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูสระน้ำสาธารณประโยชน์ ลำห้วยวังผือ บ้านนาเสถียร หมู่ ๘ และซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย บ้านนาเสถียรไปวังผือ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - ๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านขามป้อม หมู่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อธงชาติและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมเทคอนกรีตผิวทางหลังท่อ บ้านวังผือ หมู่ ๙ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหินฮาว หมู่ ๗ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง