วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยการลงลูกรังบดอัดแน่น บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ และบ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอ่านและกรอกข้อมูลบัตรประชาชนอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กองช่าง
10  ก.ค. 2563
ซื้อชุดปฏิบัติการดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑ หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจกสูงและชั้นวางหนังสือ) ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) สำนักปลัด