องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 พ.ย. 2559 ]173
2 ใบมอบฉันทะ [ 10 พ.ย. 2559 ]191
3 แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางไปราชการ [ 9 พ.ย. 2559 ]19
4 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร [ 9 พ.ย. 2559 ]18
5 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 9 พ.ย. 2559 ]20
6 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท [ 9 พ.ย. 2559 ]234
7 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 9 พ.ย. 2559 ]242
8 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ (แบบ 7221) [ 9 พ.ย. 2559 ]403
9 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) [ 9 พ.ย. 2559 ]174
10 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7133) [ 9 พ.ย. 2559 ]189
 
หน้า 1|2