องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบเบิกสวัสดิการต่างๆ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักปลัด
 
 
นายณัฐพงษ์   ทองแคล้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
งานบริหารทั่วไป
 
 
 นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
 
 นางเพียงเพ็ญ  หมู่สูงเนิน  นางอรณิชชา    ไชยบัง
 นางธัญญรัตน์    คำมณีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป  ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ
นางสาวโสมยุพา   สุริโย นางนัยนา   ใสโว นางสาวปารีณา   ดงแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสมภาร   จันทร์อ่อน นายชาญชัย    พระนา นายพรางกูร  ไสยภาค
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
นายเชษฐา   พระนา นายสำราญ   ลมดา นายไฑูรย์   คำทุม
นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
     
  งานนโยบายและแผน  
     
 
 
 
นางสาวเพ็ญพร   แก่นนา

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ
     
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     

   
  นายธีรวัฒน์   สีทอนราช
 
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน
 
   นายศิวกร   บัวรบัติทอง

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย