องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบเบิกสวัสดิการต่างๆ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สำนักงานปลัด
 
 
 
 
 นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 นางเพียงเพ็ญ  หมู่สูงเนิน  นางสาวเพ็ญพร  แก่นนา  นางอรณิชชา  ไชยบัง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
 
 นางธัญญรัตน์  คำมณีจันทร์   นายธีรวัฒน์  สีทอนราช    นางสาวโสมยุพา  สุริโย
 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน   ผู้ช่วยบุคลากร

 นางสาวปารีณา  ดงแสง  นางนัยนา  ใสโว  นายศิวกร  บัวรบัติทอง
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายเชษฐา  พระนา   นายชาญชัย  พระนา นางรุ่งนภา  จันทรัตน์
 พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ พนักงานจ้างทั่วไป นายพรางกูร  ไสยะภาค นายสำราญ  ลมดา นายไพฑูรย์  คำทุม
 พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
   
 นายสมภาร  จันทร์อ่อน นายชัยวิชิต  ปินะถา
 นายวัฒนะ  มาลา
 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป