องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

สำนักปลัด
 
 
 นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
 
 นางเพียงเพ็ญ  หมู่สูงเนิน  นางอรณิชชา    ไชยบัง
 นางธัญญรัตน์    คำมณีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป  ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ
นางสาวโสมยุพา   สุริโย นางนัยนา   ใสโว นางสาวปารีณา   ดงแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสมภาร   จันทร์อ่อน นายชาญชัย    พระนา นายพรางกูร  ไสยภาค
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
นายเชษฐา   พระนา นายสำราญ   ลมดา นายไฑูรย์   คำทุม
นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
     
  งานนโยบายและแผน  
     
 
 
 
นางสาวเพ็ญพร   แก่นนา


 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ

     
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     

   
  นายธีรวัฒน์   สีทอนราช
 
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน
 


   นายศิวกร   บัวรบัติทอง

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย