องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

กองคลัง
 
 

 
 
นางสาวปาริชาติ   พรูนะพรม
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
งานบัญชี
 
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


 
 
นางสาวอนงค์  ลือหาญ
 
นางสาวอัญชลี    แก้วอาษา
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
     
   
  นางสาวสุภาวิดา  พงษ์เจริญ  
  เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน  
 

 
  นายผ่านศึก  เทพน้ำเที่ยง
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
     
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
     
   
  นางสาวชุติมา  เกิงขุนทด  
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
     
  นายอัฐพงษ์    ชะสิงห์
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้