องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบเบิกสวัสดิการต่างๆ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

กองคลัง
 
 

 
 
 นางสาวกาญจนพรรณ  ไสยกิจ
  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
 
งานบัญชี
 
นางสาวจิระภา    ใสโว
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


 
 
-ว่าง-  
นางสาวอัญชลี    แก้วอาษา
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
     
   
  นางสาวสุภาวิดา  พงษ์เจริญ  
  เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน  
 

 
  นายผ่านศึก  เทพน้ำเที่ยง
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
     
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
     
   
  -ว่าง-  
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
     
  นายอัฐพงษ์    ชะสิงห์
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้