องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

กองช่าง
 

นายเนรมิตร  มูลวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
งานก่อสร้าง
 


 -ว่าง- นายสมเด็จ    หวานน้ำ
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
     
  งานประสานสาธารณูปโภค
 
     
     
  นายโกวิทย์    ไชยบัง
 
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า