องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบเบิกสวัสดิการต่างๆ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 นายณัฐพงษ์    ทองแคล้ว
ปลัดอบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 นางอนัญญา  ศรีจินดา
 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
     
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก
 
     
     
นางสาวบัวไพร  สุเสนา นางอังกาพย์    ไชยปาก
นางทองอินทร์    จันทร์ทอง
ครู  อันดับ คศ.2  ครู อันดับ คศ.1  ครู อันดับ คศ.1
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามป้อม  
     
 นางสุพัฒน์    พันธ์ชัย
 นางสาวโสภา   ไสยภาค
นางบุญถม  ปะสาวะโถ
 ครู อันดับ คศ.1
 ครู  อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1 
     
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ
 
     
     
  นางธัญพิทชา  เจริญวงษ์ นางสุวรรณ์  สมอนา
 นางสาววาสนา   บุญมาหล้า
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก