องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบเบิกสวัสดิการต่างๆ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ส่วนการศึกษา
 
 
 
 
 นายเสรีชัย  ปิติทะโน
รองปลัดอบต. รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา
 นางอนัญญา  ศรีจินดา
 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
   
นางสาวบัวไพร  สุเสนา นางสุพัฒน์  พันธ์ชัย
นางสาวโสภา  ไสยะภาค
ครู คศ.1  ครู คศ.1  ครูผู้ดูแลเด็ก
   
 นางบุญถม  ปะสาวะโถ  นางอังกาพย์  ไชยปาก นางสาวทองอินทร์  จันทร์ทอง
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
   
  นางธัญพิทชา  เจริญวงษ์  นางสาวสุวรรณี  ตะลีสูน  นางสาวสุวรรณ์  ดงประดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 พนักงานจ้างทั่วไป