องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


 นางอนัญญา  ศรีจินดา
 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
     
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก
 
     
   
 
นางสาวบัวไพร  สุเสนา
นางทองอินทร์    จันทร์ทอง
ครู  อันดับ คศ.2
 ครู อันดับ คศ.1
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามป้อม  
     
 นางสุพัฒน์    พันธ์ชัย
 นางสาวโสภา   ไสยภาค
นางบุญถม  ปะสาวะโถ
 ครู อันดับ คศ.1
 ครู  อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1 
     
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ
 
     
     
  นางธัญพิทชา  เจริญวงษ์ นางสุวรรณ์  สมอนา
 นางสาววาสนา   บุญมาหล้า
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก