องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 
     
  นายณัฐพงษ์  ทองแคล้ว  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
     
  นางสาวปาริชาติ   พรูนะพรม  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
 
 
 นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง นางสาวปาริชาติ   พรูนะพรม นายเนรมิตร  มูลวงศ์
 นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
 หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
 หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม