วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2567
จัดซื้อ รถกระบะพยาบาล ฉุกเฉิน สำหรับใชในบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2567
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ เพื่อบริการประชาชน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายภายในหมู่บ้าน บ้านนหนองนกเขียน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายภายในหมู่บ้าน บ้านวังผือ หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.79-005 สาย หมู่ที่ 1 บ้านขามป้อม - ทางหลวงแผ่นดิน 2297 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,750 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง