วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลขามป้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.79-003 สาย หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 บ้านวังผือ - หมู่ท่ี่ 8 บ้านนาเสถียร ตำบลขามป้อม จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหาร (รองนายก อบต.) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.79-003 สาย หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 บ้านวังผือ - หมู่ท่ี่ 8 บ้านนาเสถียร ตำบลขามป้อม จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.79-003 สาย หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 บ้านวังผือ - หมู่ท่ี่ 8 บ้านนาเสถียร ตำบลขามป้อม จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง