วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ ๘๑๗๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านวังผือ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่่ที่ 7 บ้านหินฮาว ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่่ที่ 9 บ้านวังผือ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองโก ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสายถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านส้มป่อยน้อย ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อขนมและของรางวัล จำนวน ๑๒๕ รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๐ ป้าย (สำนักปลัด) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง