วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม ทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านนาเสถียร ทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังผือ หมู่ ๔ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังผือ หมู่ ๙ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เกจ์ออกซิเจน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (injek printter) สำหรับA3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง