วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - ๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านขามป้อม หมู่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อธงชาติและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมเทคอนกรีตผิวทางหลังท่อ บ้านวังผือ หมู่ ๙ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหินฮาว หมู่ ๗ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการรื้อและจัดวางท่อระบายน้ำใหม่ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.ขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง