วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงดินลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านวังผือ หมู่ ๔ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ ๘๑๗๗ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๘๕๐ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง (เสาไฟกระพริบโซล่าเซลล์) จำนวน ๖ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง