วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง (เสาไฟกระพริบโซล่าเซลล์) จำนวน ๖ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ หมู่ ๔ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก หมู่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จำนวน ๒๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ส่วนสำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง