วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารไม้ แบบ ๔ ชั้น) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านนาเสถียร หมู่ ๘ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ( ระยะที่ ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครางการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านขามป้อม หมู่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัด บ้านวังผือ หมู่ ๙ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๖ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายส่งน้ำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง