วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้) ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการจัดหาพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงในงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ตามโครงการจัดหาพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงในงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการดำเนินงาน ตามโครงการสำรวจเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเสถียร หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และบ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ ๖ และบ้านหินฮาว หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง