วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วย บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และบ้านหนองโก หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลขามป้อม จำนวน ๘ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมคันคูและสันฝาย จำนวน ๒ จุด บ้านหินฮาว หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำโดยการถมดินผนังกั้นฝาย บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และโครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำห้วยวังผือ (ตอนล่าง) บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง