วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ส่วนการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (บรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด) จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ส่วนสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม ในการรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา อบต. ขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้) ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการจัดหาพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงในงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง