วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วย บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และบ้านหนองโก หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลขามป้อม จำนวน ๘ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมคันคูและสันฝาย จำนวน ๒ จุด บ้านหินฮาว หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำโดยการถมดินผนังกั้นฝาย บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และโครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำห้วยวังผือ (ตอนล่าง) บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยการลงลูกรังบดอัดแน่น บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ และบ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง