วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขุดบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขุดบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๓ บ้านส้มป่อยน้อย ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยวังผือ ลำห้วยช่วง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองนกเขียน จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นทางสาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย หมู่ที่ ๔ บ้านวังผือ ไป หมู่ที่ ๘ บ้านนาเสถียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และก่อสร้างผิวทาง คสล.บ้านขามป้อม หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ ต้น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง