วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอ่านและกรอกข้อมูลบัตรประชาชนอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน กองช่าง
10  ก.ค. 2563
ซื้อชุดปฏิบัติการดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑ หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจกสูงและชั้นวางหนังสือ) ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) สำนักปลัด
3  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง