วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ) จำนวน ๑ เครื่อง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
วัสดุไฟฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ (กองช่าง)
10  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับ ศพด.บ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง