วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (PM ๒.๕ )ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑ ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด และเครื่องปริ้นเตอร์ (ส่วนสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๔๖๔๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ) จำนวน ๑ เครื่อง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง