วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2563
ซื้อพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศพด. อบต.ขามป้อม (ส้มป่อยใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมรชินี จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง