วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนลูกรัง เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม ซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก) จำนวน ๑ หลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่) จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ซอยข้างวัดเลียบโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๙ บ้านวังผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านหนองนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านหนองนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง เส้นทางสาย คันคูข้างลำห้วยวังผือ (ตอนบน) หมู่ที่ ๘ บ้านนาแสถียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง