วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านส้มป่อยใหญ่ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๓๐ - ๐๒๘๗ มหาสารคาม โครงการจัดหาพาหนะรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงในงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๓๐ - ๐๒๕๙ มหาสาร โครงการจัดหาพาหนะรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงในงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหนองน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโก ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๑๐๒๐๐๐๓ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านวังผือ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง