วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ผู้บริหาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการปิดทองหลังพระ(สบสานโครงการพระราชดำริ) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รถเข็นตัดหญ้าและเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและนำ้ดื่มตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชนภายในตำบลขามป้อมและศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชนภายในตำบลขามป้อมและศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับพิธี (ดอกไม้สด) ตามโครงการรัฐพิธี พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ในการจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯตามโครงการรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.ขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง