วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
วัสดุไฟฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ (กองช่าง)
10  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับ ศพด.บ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศพด. อบต.ขามป้อม (ส้มป่อยใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมรชินี จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง