วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กรวยจราจรและเสื้อสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลำห้วยวังผือ(ช่วงบ้านวังผือ หมู่๔ หมู่ ๙ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาขยายเขตทาง คสล. บ้านวังผือ หมู่ ๙ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายทาง ทล.๒๒๙๗ สายทางการเกษตรด้านทิศตะวันตก บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขายายเสียงพร้อมชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาขยายเขตทาง คสล.บ้านขามป้อม หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเทพื้น คสล.บริเวณลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (บรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง