วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ผู้บริหาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการปิดทองหลังพระ(สบสานโครงการพระราชดำริ) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง