วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รถเข็นตัดหญ้าและเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและนำ้ดื่มตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชนภายในตำบลขามป้อมและศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชนภายในตำบลขามป้อมและศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับพิธี (ดอกไม้สด) ตามโครงการรัฐพิธี พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ในการจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯตามโครงการรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.ขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กรวยจราจรและเสื้อสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลำห้วยวังผือ(ช่วงบ้านวังผือ หมู่๔ หมู่ ๙ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาขยายเขตทาง คสล. บ้านวังผือ หมู่ ๙ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง