วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายส่งน้ำรถน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาษี (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตเป็นเวลา ๑๒ เดือน พื้นที่ไม่จำกัดและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูที่ขาดชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย (พายุโพดุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดอันเนื่องมาจากพายุโพดุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง