วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยและสี) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง (รถปรับอากาศไม่ประจำทาง) ตามโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๖ รายการ (ส่วนสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง