วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายทาง ทล.๒๒๙๗ สายทางการเกษตรด้านทิศตะวันตก บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขายายเสียงพร้อมชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาขยายเขตทาง คสล.บ้านขามป้อม หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเทพื้น คสล.บริเวณลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (บรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายส่งน้ำรถน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง