วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังผือ หมู่ ๔ และบ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อต้นไม้เพื่อปลูกในวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ทล.๒๒๙๗ แยกบ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ และแยกบ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ ว.ป.ร. (รัชกาลที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๑ คัน ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาแต่งหน้าพพร้อมชุด นางเทียน,ผู้ถือป้าย,นางรำ ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนสำนักปลัด จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (ส่วนสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง