วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหินฮาว หมู่ ๗ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการรื้อและจัดวางท่อระบายน้ำใหม่ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.ขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงดินลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านวังผือ หมู่ ๔ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ ๘๑๗๗ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๘๕๐ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง