วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาษี (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตเป็นเวลา ๑๒ เดือน พื้นที่ไม่จำกัดและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูที่ขาดชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย (พายุโพดุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดอันเนื่องมาจากพายุโพดุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยและสี) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง (รถปรับอากาศไม่ประจำทาง) ตามโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง