วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๖ รายการ (ส่วนสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังผือ หมู่ ๔ และบ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อต้นไม้เพื่อปลูกในวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ทล.๒๒๙๗ แยกบ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ และแยกบ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ ว.ป.ร. (รัชกาลที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง