วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) ขาวดำ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนลูกรังเส้นทางสาย บ้านขามป้อม หมู่ ๑ ทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูสระน้ำสาธารณประโยชน์ ลำห้วยวังผือ บ้านนาเสถียร หมู่ ๘ และซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย บ้านนาเสถียรไปวังผือ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านขามป้อม หมู่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - ๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อธงชาติและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง