วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
เหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมจัดหาน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำฐานจุดบุญบั้งไฟ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กธ-๘๑๗๗ ขอนแก่น
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหินฮาว -หนองโก ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาเสถียร หมู่ ๘ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงผนังชะลอน้ำ (อาคารระบายน้ำ) ห้วยหินลาด บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๕ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง