วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๑ คัน ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาแต่งหน้าพพร้อมชุด นางเทียน,ผู้ถือป้าย,นางรำ ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนสำนักปลัด จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (ส่วนสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ-๘๑๗๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมามโหรี ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม เช่าชุดพร้อมเครื่องประดับสำหรับนางรำบวงสรวง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง