วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารพพร้อมจัดหาน้ำแข็งและน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
เหมาจัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิด ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมามโหรี ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
เหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมจัดหาน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำฐานจุดบุญบั้งไฟ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง