วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กธ-๘๑๗๗ ขอนแก่น
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหินฮาว -หนองโก ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาเสถียร หมู่ ๘ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงผนังชะลอน้ำ (อาคารระบายน้ำ) ห้วยหินลาด บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๕ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาขบวนกลองยาวพร้อมนางรำ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกู่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
เหมาขบวนรถเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ ขบวน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกู่ ประจำปี ๒๕๖๒
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำขบวนรถพานบายศรีสู่ขวัญจำนวน ๑ ขบวน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายขบวนแห่ จำนวน ๕ ป้าย ตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกู่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง