วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ขามป้อมคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ขามป้อมคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ขามป้อมคัพ ครั้งที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชนภายในตำบลขามป้อมและศึกษาดูงานประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชนภายในตำบลขามป้อมและศึกษาดูงานประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง