วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายเป็นชุดพร้อมกระเป๋า ตามโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างตามโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟาและโต๊ะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมหาอาหารว่างตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสำรวจเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน ตามโครงการสำรวจเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๒
5  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ อบต.ขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง