วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านวังผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร เส้นทางสาย หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมดินเพื่อการเกษตร เส้นทางสาย ถนนคันคูลำห้วยลำวังชู หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง เส้นทางสาย หมู่ที่ ๓ บ้านส้มป่อยน้อย ไปบ้านวังผือ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง เส้นทางสาย หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว ไปบ้านศรีอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย หมู่ที่ ๒ บ้านส้มป่อยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เส้นทางสาย หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม ไปทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และก่อสร้างผิวทาง คสล. หลังท่อ บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง เส้นทางสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง