วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านหินฮาว หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านวังผือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเสถียร หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนลูกรัง เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาเสถียร ซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนลูกรัง เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม ซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก) จำนวน ๑ หลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง