วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผือ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาหอประชุมและอาคารสำนักงาน(เปลี่ยนวัสดุมุงเป็น Metal Sheet) พร้อมปรับปรุงฝ้าภายในและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.ขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๙ รายการ
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสำนักปลัด จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง