วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชนภายในตำบลขามป้อมและศึกษาดูงานประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชนภายในตำบลขามป้อมและศึกษาดูงานประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายเป็นชุดพร้อมกระเป๋า ตามโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างตามโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟาและโต๊ะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง