วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมหาอาหารว่างตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสำรวจเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน ตามโครงการสำรวจเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๒
5  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ อบต.ขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผือ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาหอประชุมและอาคารสำนักงาน(เปลี่ยนวัสดุมุงเป็น Metal Sheet) พร้อมปรับปรุงฝ้าภายในและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.ขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๙ รายการ