วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน(สานหมวกจากต้นกก) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมลำห้วยที่ขาดชำรุด หมู่ 3,4 และหมู่ 8 ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารและหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามโครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ตามโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง อปพร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2 และบ้านหินฮาว หมู่ 7 ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๑ คัน ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง