วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๙ รายการ
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสำนักปลัด จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง