วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข-๔๖๔๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อต้นไม้ในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหม่ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมามโหรี ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมหาน้ำแข็งและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง