วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นสายทางบ้านหนองโก หมู่ 6 และบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บ้านขามป้อม หมู่ 1 และบ้านวังผือ หมู่ 9 ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข-๔๖๔๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อต้นไม้ในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหม่ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมามโหรี ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง