วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่) จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย ซอยข้างวัดเลียบโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๙ บ้านวังผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านหนองนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านหนองนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง เส้นทางสาย คันคูข้างลำห้วยวังผือ (ตอนบน) หมู่ที่ ๘ บ้านนาแสถียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านวังผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร เส้นทางสาย หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมดินเพื่อการเกษตร เส้นทางสาย ถนนคันคูลำห้วยลำวังชู หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง เส้นทางสาย หมู่ที่ ๓ บ้านส้มป่อยน้อย ไปบ้านวังผือ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง