วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้า่นงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก ไปหมู่ ๑ บ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขุดบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขุดบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๓ บ้านส้มป่อยน้อย ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยวังผือ ลำห้วยช่วง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองนกเขียน จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นทางสาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย หมู่ที่ ๔ บ้านวังผือ ไป หมู่ที่ ๘ บ้านนาเสถียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง