วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการงานทั่วไป ตำแหน่ง คนทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำหน่วยงาน อบต. ขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการงานทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานเอกสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ ๘๑๗๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่ง คนทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง