วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง เส้นทางสาย หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว ไปบ้านศรีอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย หมู่ที่ ๒ บ้านส้มป่อยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เส้นทางสาย หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม ไปทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และก่อสร้างผิวทาง คสล. หลังท่อ บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง เส้นทางสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้า่นงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก ไปหมู่ ๑ บ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง