วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ (แบบหล่อเก็บตัวอย่างคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(กล้องระดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ ถึงสาย บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ ตำบลขามป้อม โดยวิธีคัดเลือก