วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.หลังท่อ หมู่ที่ 7 บ้านหินฮาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๓ ชุด และค่าเดินสาย ค่าอุปกรณ์ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซม (ห้องน้ำ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม (บ้านส้มป่อยใหญ่) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๕ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือค่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน) จำนวน ๓ ชุด และค่าเดินสาย ค่าอุปกรณ์ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. หลังท่อ หมู่ที่ 2 บ้านส้มป่อยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง