วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์แจ้งเตือนงานจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบรรจุผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุกเส้นทางสาย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก ห้วยแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง