วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๕ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม ทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านนาเสถียร ทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ ตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังผือ หมู่ ๔ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังผือ หมู่ ๙ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง