วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ (แบบหล่อเก็บตัวอย่างคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(กล้องระดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ ถึงสาย บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ ตำบลขามป้อม โดยวิธีคัดเลือก
23  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๐ ป้าย (สำนักปลัด) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายทาง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก ?หมู่ที่ ๗ บ้านหินฮาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง