วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมพร้อมชุด ผาแดงนางไอ่และนางรำ จำนวน ๒๗ คน โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมามโหรีรถแห่ จำนวน ๑ คัน โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งรถบั้งไฟ จำนวน ๑ คัน โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งรถผาแดงนางไอ่ จำนวน ๑ คัน โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมจัดหาน้ำแข็งและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน ๔ รายการ โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง