วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เกจ์ออกซิเจน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (injek printter) สำหรับA3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) ขาวดำ ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนลูกรังเส้นทางสาย บ้านขามป้อม หมู่ ๑ ทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูสระน้ำสาธารณประโยชน์ ลำห้วยวังผือ บ้านนาเสถียร หมู่ ๘ และซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสาย บ้านนาเสถียรไปวังผือ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง