วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม) ประจำหน่วยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
11  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางแผ่นดิน ๒๒๙๗ ถึง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทาง หมู่ที่ ๔ บ้านวังผือ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ,๙ บ้านวังผือ และหมู่ที่ ๘ บ้านนาเสถียร ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๕ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง