องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายคำสอนธนากุล  ไชยปาก
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 093-1850590
  อีเมล์ + Khampom2009@gmail.com
 
 
  ชื่อ +

นายณัฐพงษ์  ทองแคล้ว

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 095-1698975
  อีเมล์ + Khampom2009@gmail.com
 
 

  ชื่อ +

นางสาวปาริชาติ   พรูนะพรม

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 098-4050775
  อีเมล์ + Khampom2009@gmail.com
 
  ชื่อ + นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 088-1206553
  อีเมล์ + Khampom2009@gmail.com
 
  ชื่อ +

นางสาวปาริชาติ   พรูนะพรม

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 098-4050775
  อีเมล์ + Khampom2009@gmail.com
 
 

  ชื่อ + นายเนรมิตร  มูลวงศ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 084-4516559
  อีเมล์ + Khampom2009@gmail.com
 
 

  ชื่อ +  นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 088-1206553
  อีเมล์ + Khampom2009@gmail.com