องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายคำสอนธนากุล  ไชยปาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
โทร.093-1850590


นายคำไพ  บัวระบัดทอง
นายบุญเริง  ป่อยยิ้ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
โทร.089-5753834
โทร.0964130747

นายสมบัติ  มีอ่อน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
โทร.087-4375520


นายณัฐพงษ์  ทองแคล้ว
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
โทร.095-1698975
นางสาวปาริชาติ   พรูนะพรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
โทร.098-4050775