องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสมหวัง  ซุยโล้น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-9168411

นายสมหวัง  ไสยภาค
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-3360290


นายพงษ์พิพัฒน์  ทับไมตรี
นายสมหมาย  นนทเสนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร.094-9060147
โทร.064-9097451


นายวุฒิศักดิ์  ทุมบรรเทา
นายนิเวศน์  ศรีจุมพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร.064-06933696
โทร.080-1859019


นางเอื้อมพร  ป่อยยิ้ม
นายมีเดช  ดงเสีอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร.083-2304746
โทร.089-4107841


นายปุณณวัฒน์  ชาสำโรง
นายบุญมี  พันธ์ชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร.094-6015397
โทร.065-0843255