องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
 
 นางเพียงเพ็ญ  หมู่สูงเนิน  นางอรณิชชา    ไชยบัง
 นางธัญญรัตน์    คำมณีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป  ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ
นางสาวโสมยุพา   สุริโย นางนัยนา   ใสโว นางสาวปารีณา   ดงแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสมภาร   จันทร์อ่อน นายชาญชัย    พระนา นายพรางกูร  ไสยภาค
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

นายเชษฐา   พระนา นายสำราญ   ลมดา
นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป
     
  งานนโยบายและแผน  
     
 
 
 
นางสาวเพ็ญพร   แก่นนา


 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ

     
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     

   
  นายธีรวัฒน์   สีทอนราช
 
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน
 


   นายศิวกร   บัวรบัติทอง

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย