องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
สำนักปลัด


 
   นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
   เลขที่ตำแหน่ง 05-3-01-2101-001  
กลุ่มงานอำนวยการ

งานนโยบายและแผนนางสาวเพ็ญพร   แก่นนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 05-3-01-3103-001
งานบริหารงานสาธารณสุข นางสาวสาวิตรี  จันสม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เลขที่ตำแหน่ง 05-3-01-3601-001
พนักงานจ้าง
นายพรางกูร  ไสยภาค นายสำราญ   ลมดา -ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-012 เลขที่ตำแหน่ง 01-ท-005 เลขที่ตำแหน่ง 01-ท-006
งานสวัสดิการสังคม


นางธัญญรัตน์    คำมณีจันทร์

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 05-3-01-3801-001
                                                  
 

พนักงานจ้าง

 


 

นางสาวปารีณา   ดงแสง
 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-002
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 


 

นายธีรวัฒน์   สีทอนราช
 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

เลขที่ตำแหน่ง 05-3-01-4805-001
 
 

พนักงานจ้าง
    


   
นายศิวกร   บัวรบัติทอง
นายชาญชัย    พระนา    


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานขับรถยนต์    
เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-004 

เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-011    


 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่
   
   


   

นางเพียงเพ็ญ  หมู่สูงเนินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการเลขที่ตำแหน่ง 05-3-01-3102-001
พนักงานจ้าง
นางสาวโสมยุพา   สุริโยผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-001
                                                  
  
   

งานบริหารงานทั่วไป

  นางอรณิชชา    ไชยบัง
 
 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


  เลขที่ตำแหน่ง 05-4-01-3101-001

 
 
  พนักงานจ้าง    
นางนัยนา   ใสโว นายเชษฐา   พระนา -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักการ พนักงานขับรถ
เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-003 เลขที่ตำแหน่ง 01-ท-001 เลขที่ตำแหน่ง 01-ท-002