องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
กองคลัง

 

 
 
นางสาวปาริชาติ   พรูนะพรม
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
งานบัญชี
 
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


 
 
นางสาวอนงค์  ลือหาญ
 
นางสาวอัญชลี    แก้วอาษา
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
     
   
  นางสาวสุภาวิดา  พงษ์เจริญ  
  เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน  
 

 
  นายผ่านศึก  เทพน้ำเที่ยง
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
     
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
     
   
  นางสาวชุติมา  เกิงขุนทด  
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
     
  นายอัฐพงษ์    ชะสิงห์
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้