องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางสาวปาริชาติ   พรูนะพรม
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
เลขที่ตำแหน่ง 05-3-04-2102-001

งานการเงินและบัญชี
 
นางสาวพฤษฎากร  แต้มสี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-3-04-3201-001

พนักงานจ้าง


 
 
นางสาวอนงค์  ลือหาญ
 
นางสาวอัญชลี    แก้วอาษา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     เลขที่ตำแหน่ง 04-ภ-005
      เลขที่ตำแหน่ง 04-ภ-006
  งานพัสดุและทรัพย์สิน  
     
   
  -ว่าง-  
  เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.  
เลขที่ตำแหน่ง 05-3-04-4203-001  พนักงานจ้าง  
 

 
  นายผ่านศึก  เทพน้ำเที่ยง
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
  เลขที่ตำแหน่ง 04-ภ-007  
     
   งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  
     
   
  -ว่าง-  
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.  
เลขที่ตำแหน่ง 05-3-04-4204-001

  พนักงานจ้าง  
   
 
  ว่าง
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
  เลขที่ตำแหน่ง 04-ภ-008