องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
กองช่าง


นายเนรมิตร  มูลวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 เลขที่ตำแหน่ง 05-3-05-2013-001
งานแบบแผนและก่อสร้าง
 งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง


 นายวุฒิพงษ์  เพิ่มทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  เลขที่ตำแหน่ง 05-3-05-4701-001
   
 
นายสมเด็จ    หวานน้ำ 

นายโกวิทย์    ไชยบัง 
         ผู้ช่วยนายช่างโยธา
         ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เลขที่ตำแหน่ง 05-ภ-009
  เลขที่ตำแหน่ง  05-ภ-009