องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางกัญญานันท์  บัวรบัติทอง
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เลขที่ตำแหน่ง 05-3-08-2107-001

 นางอนัญญา  ศรีจินดา
 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
  เลขที่ตำแหน่ง 05-3-08-3803-001 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก
 

         
 

นางสาวบัวไพร  สุเสนา นางทองอินทร์    จันทร์ทอง

ครู  อันดับ คศ.2 ครู อันดับ คศ.1
-ว่าง-

เลขที่ตำแหน่ง05-3-08-2101-890 เลขที่ตำแหน่ง 05-3-08-2201-895 เลขที่ตำแหน่ง 05-3-08-2201-892
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามป้อม 
 นางสุพัฒน์    พันธ์ชัย
 นางสาวโสภา   ไสยภาค
นางบุญถม  ปะสาวะโถ
 ครู อันดับ คศ.2
 ครู  อันดับ คศ.1 ครู อันดับ คศ.1 
เลขที่ตำแหน่ง 05-3-08-2201-891 เลขที่ตำแหน่ง 05-3-08-2201-893 เลขที่ตำแหน่ง 05-3-08-2201-894 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ
 
     
  นางธัญพิทชา  เจริญวงษ์ นางสุวรรณ์  สมอนา
 นางสาววาสนา   บุญมาหล้า
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
 เลขที่ตำแหน่ง 08-อ-002  เลขที่ตำแหน่ง 08-อ-001  เลขที่ตำแหน่ง 08-อ-007